סימניות

משחק Graduation הכיסנה באינטרנט

                                  Princess Graduation קחשמ

Graduation הכיסנה (Princess Graduation ):

.הנורחאה םיטנדוטסה תביסמ תונהיל לוכי ןיידע התאו ןקרופ םהל שי וישכעו ,םייתימא ם .בוט תואריהל ידכ םישרדנה הזו יגיגח םויס סכט אוה םויה שי .ידוחיי תטלק תכיסנ רגוב לכ חתפל לוכי אוהו ,הפי ברע תפטעמו הלמש רוחבל הרענה תרז
" "