סימניות

משחק םיגד תועוב הרויה באינטרנט

                                  Fish Bubble Shooter קחשמ

םיגד תועוב הרויה (Fish Bubble Shooter ):

.שמש רוא ידי רדח םימ םמחלו םמחתהל ספטל תוישפוחב םילוכי םיבשות ימל תחתמ ידכ תוי .םיינועבצ םירודכ ותואב רתוי וא השולש לש תוצובק ףוסאל תועובה תא ליפהל ידכ הל רו .רבכעה םע ךשמה
" "