סימניות

משחק הלילצ ידנק Finn`s & קיי'ג תואקתפרה ןמז באינטרנט

                                  Adventure Time Jake & Finn`s Candy Dive קחשמ

הלילצ ידנק Finn`s & קיי'ג תואקתפרה ןמז (Adventure Time Jake & Finn`s Candy Dive ):

.ורבשי םירבחהש הווקתב הטמל דריה יקתמממ קמעה לא םתוא האיבה איהו ,הפשכמה ילגר וע .ויתסב םיקתממ ףוסאלו תדרל החטבב םירבח הרזע .םיקתממ רתוי ףוסאלו ריוואב רתוי בר ןמז דמעמ קיזחהל רוזעל ידכ םירחאה סונוב יטיר .םיציח - לוהינ
" "