סימניות

משחק םילעהו Blocksberg יביב באינטרנט

                                  Bibi Blocksberg and the Leaves קחשמ

םילעהו Blocksberg יביב (Bibi Blocksberg and the Leaves):

.הייבשעה לע םילע ףוסאל המישמה תא ולאש םיביב רפסה תיב .םודא בזוע רדא םע לס אלמל ךרוצ שי ,רעיל הכלה הליסלסה תא החקל הנטקה הדליה .לכמל ופיסוהו ינועבצ םודאה תא קר םירחוב םה ךא ,םיפיצר ויתסב םילע תקפסמ הפשכמ , .הנותחתה תינמיה הניפב ןנע םע רותפכה לע הציחל ידי לע ותוא רזפלו ,תעל תעמ לפרע ת .ןמז תלבגה אלל דבוע אל ףושיכה ,לבגומ ןמז ,רהמ
" "