סימניות
םיביב יקחשמ

םיביב יקחשמ

.טנגמ ומכ ךשומ Blocksberg יביב םניח םינווקמ םיקחשמ .הריעצ תיתשרות תמסוק - Blocksberg םיביבה הזר הדלי תויהל קחשל ידכ ןאכ לכה ירחא .הנהמו בוט ראשנ אוה ,spellcasting תלוכי תורמל .שדח ףושיכ דומללו הקיסומ תושעל ,לובניפ קחשל ,תורצוא אוצמל ,םימשב םיבכוכה תא ףו .תורחא תובושח תונוכת הקיגול ,תוריהמו תיפצת ,ןורשכה תאו ןורכיזה תא קזחל ידכ ,םי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יביב לפי קטגוריה:

Igry לע :ןטק םסוק - יביב urokov

השענש שומישה .התחפשמו הירבח ,הליבומה הרוביגה םע שוגפל לכות ובש ,– יביב קחשמ הנטקה היפ

.םירחא םייטוזקא םיביכרמ םיעדרפצ ,םישיבכע לש לושיב הנהנו תופשכמה תצעומ לש הרבח .הדימעה ליגב ליגר םדא והז .השפוחב הריט גרבנטלא לש היימינפל התוא חלש ,לפנ ידמ הקיטמתמ תבה​​ גשיה וניבה םירו .הקתפרה םג אלא ,םידידי קר אל אצמ ,שדחה רפסה תיבב יכ ,םירעטצמ אלו ,הרוהה ןוצרל .תושגרמ הלש תואקתפרהב הרוביג רוזעל לוכי התאו ,םיביב יקחשמ םירמוא םה וישכע

.תפסונ הרזע ילב תושעל אל אוה רשאכ דואמ םירידנ םירקמב אלא ,ןכבו .תונטק תויפ – יביב קחשמ ךלהמב ולש המוסקה ןורשכה תדלי םע דבוע המכוחב דציכ

.קחשמ תודוקנ רובצל הגרדהבו ,םימשב תשחרתמה הנוש תלוספ םע שגנתהל אל הסנמ ,תאטאטמ .ולש ףסואה רובע םיימימשה םיפוגה המכ סופתל םכתא םינימזמ םיביב קחשמ הז ,םירואטמ

.רצחב שובייל םייולתה תאו ,םידגב הברה perestirala יביב .םילבחה לע היולת רבכ הסיבכה רשאכ הצירב ואב םיננעה םואתפ לבא ,ןנעמ יקנו םח היה .םיכומ ,םינבל םיננע ותוא ךופהל ידכ בוש םירטממ גזמו רופא ןמ רוחש היהש ,ןנע לע ד

.זוחאה ףקיה תא גיצת ,חילצמ הז בוט המכו ,ריוואה םימיוסמ םינמיס תוברתהל הסנמ הרו .ךלש ןויצה תויצ זוחא הלוע ךכ ,טלשה תא ךושמל ידכ רתוי הבוטה תלוכיה .רשפאה לככ תקיודמ הרוצב תוריהמב הנטק היפ – יביב קחשמ תכרדה רובעל תוסנל י

.הפקה תיבב לבקל ידכו לולסמל תכלל טילחה יביב ?המ .יעבט – תירצלמ .וניבי ,םיביב יקחשמב ,טושפ ךכ לכ התייה אל הדובעה לבא .ףחד םניא ולש םיטקייבואה לע לפונ ךכ שגמב המרה לע רומשל הסנ .הדובעה תא לבקל יוכיסה הלוע ךכ ,ןוזיאה לע רומשל לוכי התאש לככ .לשכית הדובעה תא תושעל קר התא םא שואיי לא זא ,ןמאתהל ןמז תצק חקיי הז .הלקת אלל הקיסומ יפ לע גוהנלו ,הבוט האצות םע לובניפ קחשל ,לופיל אלו םימ תולצבח

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more