סימניות

משחק עבור Repo באינטרנט

                                  Go Repo קחשמ

עבור Repo (Go Repo):

.דוש ךרוצל םיניירבע ושלפ ןיקפר תחפשמ תררוגתמ וב תיבל .השילפ ינמיסב ןיחבהו בכרב לויטמ הרזח החפשמה לכ הז בלשב .Go Repo -ה קחשמב םהל רוזעתו םידדושה תא ריזחהל םיצור םה וישכע .ךסמה לע עיפות החפשמה לכ .יוצרה ןוויכב עונל ול םורגל ידכ הרקבה ישקמב שמתשהל זאו תומד רוחב .ותיא םחלנ ,דדוש שגופ התאש עגרב .ךכ לע תודוקנ לבקתו ביואה תא דימשת ,שארלו ףוגל תוכמ תוכמ .תחא תבב םירוביגה לכב טולשל ולכותש ורכז .תירשפאה תוריהמב םיביריה תא דימשהל ידכ הזב שמתשה
" "