סימניות
רגרוב הדעסמה קחשמ

רגרוב הדעסמה קחשמ

Play סאמנ אל םעפ ףא תונדעסמה תונבה לע םניחב םיעוצעצ. .םירקבמה לש םנוצר ידי לע םיחנומ ,דחא רצומב םירמוחה ףוסיאב ןעוצקמ תויהל איה רשא .הדעסמה תא בוזעל זגרתמ ,םלשל ברסי חוקלה וא ,לבלבתהל לוכי אל רבד םושו ,ישיא םעט .םישדח םירקבמ ךושמל ,בוט ןיטינומ חיוורמ התא ,תואיגשמ הליעי הדובע .ןווגמו םינפ טירפתב לשב התפמ רתוי ותוא ךפוהש המ ,הרבחה תא בחרה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים רגרוב הדעסמה לפי קטגוריה:

devochek רובע

Vkusnye קחשמ תדעסמ םירגרובמה .תורבח לש ךרעמה תבחרה השוע לושיב ,רגרובמה תדעסמ יקחשמ ןוגכ תונוזמ לע לודגל תונ .תורישה תוריהמ תלדגה ,תומרה תא רובעל םיחמש םהו תונב לש ןיינעה ימוחת ךות לא ינו

.ןויסינ לבקתמה הזכ רשב לש בצמל עיגהל לבא ,ףורש אל לבא דובכה לכ ,יסיסע ראשיהל ך .לדרח וא זנוימ ,פושטק ,הסח ,לצב תועבט הצור והשימ - יונישל םינתינ םירמוחה ראש ת .ףצרב תוננובתה ,הנמה תא ביכרהל ולש תונוצרל קוידב ךל שיו ,ךמעטל רגרובמה ןימזמ ר .שדח דחא ףוסאל ליחתמ הרהמ דעו ,לסל ותוא חולשל דיימ לוכי התא ,םירצומ לש הזכ ךרע .קפלדה לע שיקהל תועבצא קופדל ,ץחליהל ליחתמ וניא חוקלל דיימ ךירצ התאש הדובע 100 .ודילש םיבכוכה רפסמ ידי לע תוארל ולכות ,תונלבס רסח אוה .םלשל ךתוא למגתל הטונ אוה תוחפ תאו ,ישונא ידכ תוכחל תוחפ םיבכוכה ,המהמתהל התאש .ףסכ ילב ךתוא ריאשמ ,םשמ תכלל זגרתמ היה חוקלה ,הנתמה לש תוקד גופי םא .ךלש םיחוורה תא יתועמשמ ןפואב לידגהל רשא ,רוחאל טיבהל ךילא רתוי םיצורמ םירקבמה

.הליהת אצמ הגרדהב זאו ,תלפרועמו העונצ התייה ךלש הנושארה הדעסמה םא .לודג רות ףוסאל ילבמ תרשל תוריהמב התא יכ ,םילדג תוחוקל .רוזאב םיעט יכה תאו ותוא ךל תתל ,רגרובמה רתוי םיצור םישנא לבא .םיקותמ םילייטקוקו הדילג םיבהוא םידליו ,םח הפק וא ןנערמ והשמ םע ותוא תותשל בוט .םהלש םיטירפתה תא ןווגל תנמ לע ףסכ חיוורהל בייח התא ,קחשמה רגרובמה תדעסמב ךלהמ .לשבל םיירט םירגרובמהו תוינמחל ,הפק םיגזומ ,םייפנכ ,םינגטמו המדא יחופת ,הניבג .טירפתב ףדעומ אצמי דחא לכ ,הנוש עוצקמ ישנא ידי לע רקב היהי הזש ירלופופ ךכ לכ ך .ליחתהל ידכ ךלש תווצ הכחמ ימ ,רזוע ילב לבא ,הריהמ הקינכט קר אל ילב רדתסהל לוכי .narezhet הז רהמ אוהו ,ןמיס ףשל ונת ,טלסה תא ןימזהש םדאה עגרב .םיצוצק םייולק תוציצק םיטיווקסיב לש​​ הקפסא תויהל ךילע
.תוריהמב םירקבמ תרשל ךל רשפאמו ןמז ךסוח הז .תוחוקלה תא תרשמו ,רדסה יפל םיביכרמה ראשו הסח ,בטור ,הניבג ףיסות קר התא .תילאוטריו הדעסמ םע םלשומ ןפואב דדומתת יכ המכוחה לכ יהוז

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more