סימניות

משחק 2 תונח רגרוב באינטרנט

                                  Burger Shop 2 קחשמ

2 תונח רגרוב (Burger Shop 2):

.תוריש ירקבמל השדח םידבוע תופיחדב םיקוקז ונא ,ונלש הפקה לע ולכתסת .םכל תפכא אל םא ,דובעל םייסיסבה םירושיכה תא ךתוא דמלל תוריהמב ונחנא .קוידב תוחוקל לש תונמזה אלמל בושח .תואקשמ תנכה ,לושיבו ,ןוגיטל תושדח תונוכמ ףיסוי ,תולעל ךישמי ונלש ןוזמ לש ןווג .בר ןמז תוכחל תוחוקלה תא ךופהל אלו ,חבטמ ירישכמ םע תוריהמב תטלשנ תויהל בייח הת
" "