סימניות

משחק Burger Restaurant Express באינטרנט

                                  Burger Restaurant Express קחשמ

Burger Restaurant Express (Burger Restaurant Express):

.הייתש וא טלס ,רגרובמה תונקלו ץופקל ולכות ןהב ,רדהנ תורזוע םילגל Burger Restaurant Express הלאכ םילעפממ דחא אוה ונלש. .חיוורהל הווקמו ותוא חתפ התע הז וילעב .ורחבמ תא םועטל טילחהו שדחה דסממב דימ ןיחבה רקבמה ,סומע בוחרה .דרשמב דבוע זאו ,רויס ןיצק עיגה הליחת .דסממה תא חתפלו תונמזה אלמל ,םירגרובמה ןיכהל ,סרפסקא הדעסמ רגרוב
" "