סימניות
ריהמ לושיב יקחשמ

ריהמ לושיב יקחשמ

.גנירטייק ילעפמ חתפל שי הב רוטלומיסל תניוצמ הסרג םה ריהמה לושיבה .םיבייחמ םיאנת רפסמב דומעל שי חילצהל תנמ לע ,עודיכ .רתויב בושח תורישה ,הזמ ץוחו ,הלועמ תוכיאב םיירט םלג ירמוחמ קר ן .םהלש הנמזהל בר ןמז תוכחל םינכומש םינטק לכוא יתב וליפא וא הפק ית .םכלש ןיטינומה לע הערל עיפשי הזו רחא םוקמל וכלי טושפ דסממה יחרוא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ריהמ לושיב לפי קטגוריה:

.גנירטייק ילעפמ חתפל שי ובש רוטלומיסה לש תניוצמ הסרג םה ריהמה לו .םיבייחמ םיאנת רפסמב דומעל שי חילצהל תנמ לע ,עודיכ .רתויב בושח תורישה ,הזמ ץוחו ,הלועמ תוכיאב םיירט םלג ירמוחמ קר ן .םהלש הנמזהל בר ןמז תוכחל םינכומש םינטק לכוא יתב וליפא וא הפק ית .םכלש ןיטינומה לע הערל עיפשי הזו רחא םוקמל וכלי טושפ דסממה יחרוא .הזכ קסע לוהינ לע םינפבמ טבמ לבקל םכל רשפאת ריהמה לושיבה תרדס .םישורדה םירצומה תא שוכרל קיפסהל רומא הזו םיוסמ ףסכ םוכס ךל ןתני .םיכירצ םתא קוידב המ ךרעב וניבתו םישדח םינוכתמ וריכת קרפ לכב .ןטק היהי םירקבמה םרז הלחתהב .התוא ןיכהל ליחתתו םדא לכ לש הנמזהה תא לבקת התא .רותה תא ץיפקהל אל ידכ רתוי םדקומ ועיגהש תונמזהה תא הליחת רוחבל .םמעתשי רקבמה ,תרחא .חוקלה דיל רמייטל בל םש התא םא הנתמהה ןמז תא תוארל לוכי התא .עקתת םכתדובע לכו לכואה תא שיגהל ולכות אל ךא ,השגהב ועטת םא ,היי .םיוסמ ףסכ םוכסב למגותת הכלהכ השגוהו הנכוהש הנמ לכ .ךלש דויצה גורדש לע םתוא איצוהל לוכי התא ,הדובעה םוי ףוסב .רחא יחרכה דויצו הפק תונוכמ ,םיצימ תוטחסמ ,םיפסונ םירונת ךל ויהי .ךלש לעפמב לכואה תולע תא תולעהל תונמדזה ךל היהת ךכו ךלש גורידה ת .ףסונ תווצ רוכשל ןוממ קיפסמ םכל היהיש דע קר אלא ,םייריכה דיל ןמז .המ ןמז רחאל םילעפמ לש תשר חותפל ךל ורשפאי םידימתמ תובחרהו םירופ .ןובשחב םיחקלנ לכ םדוק םיעיגמ דימתש םירוטקידניאהו ,םייתימאה הלאל .םיצורמ ויהי םלוכש חיטבהל היהת םכלש המישמהו תוחוקלה לש חורה בצמ .היוצרה האצותה תא גישהל ידכ ךלש תולועפה תא תונשלו הז לע דובעל לו .םלועב תונוש תונידממ תונמב םכלש םינוכתמה ףסוא תא שדחל ולכות ,ףסו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more