סימניות

משחק םיסקמ לעוש באינטרנט

                                  Lovely fox קחשמ

םיסקמ לעוש (Lovely fox):

.תובוט ךכ לכ אל םגו תובוט םג ללוכ ,לעושה לע תועומש הברה שי .הפיו הנפוא הב םיאור םירחא וליאו דחא לכ תומרל הלוכיו תימומרע איה .הפיה לעושה קחשמב הזכ לעוש שוגפת התא .רופא וא דורו ,לשמל ,אלא ,ללכ המודאל אל התוא ךופהלו ינומדאה יפוי .םיטישכתו בהז ינוילתב טשקל זאו ,בנזה לדוגבו םיינזואה תרוצב קחשל .הפי לעושב יארפ רעי יפוי וא לעוש תכיסנ רוציל לוכי התא .רבד לש ופוסב הרוק המ הארו ,לאמשמו ןימימ םיטנמלאה תא רחב טושפ
" "