סימניות

משחק Pixel Pixel Strike םיפתתשמ תבורמ המיחל באינטרנט

                                  Combat 3D Pixel Strike Multiplayer קחשמ

Pixel Pixel Strike םיפתתשמ תבורמ המיחל (Combat 3D Pixel Strike Multiplayer):

.תונוסא לש הרדס רחאל םילסקיפה םלועב ועיפוה םיבמוז .הלאה תוצלפמה ינומהב תומחלנ תוליגר תויאבצ תודיחי תעכ .םיבמוז דגנ המיחלב ףתתשתו הזה םלועל ךלת Multiplayer 3D Pixel Str .םיוסמ םוקימב היהת םיינישה דע השומחש ,ךלש תומדה תא הארת ךסמה לע .הצור התאש ןוויכב עונל רוביגה תא ץלאת ,הרקבה ישקמ תועצמאב .בטיה ביבסמ וטיבה .גורהל שאב חתפ ,ףקיהב ותוא ספתש רחאלו ,ךקשנ תא וילא ןווכ ,יבמוז .תודוקנ הז לע לבקתו םייחה םיתמה תא סורהת התא ,קיודמ ירי ידי לע
" "