סימניות

משחק שאד קאד באינטרנט

                                  Duck Dash קחשמ

שאד קאד (Duck Dash):

.קאד זוורבב ןתוא ףוסאל טילחהו עקרקה לע בר עבצב תוריהב םינבא האר .דואמ ןכוסמ חטשל עיגה אוה ךיא בל םש אל אוה ,הצחמל הרקיה ךרדב ענ .ול רוזעל םכילע הזבו ,ריהזו דואמ ריהז תויהל וילע וישכע .םישיבג ףוסאל ,םינבל םיליבשב קר עונל ךירצ רוביגה .ץח םע קוריה לגעמל עיגהל .םיקיר םירוזא לעמ ףועל ץופק וא יוצרה ןוויכל התוא ךופהל ידכ רופיצ .Duck Dash קחשמב ךלש תונמוימבו הריהמה הבוגתב ,ךלש תוזירזב קר היו .רשפאה לככ קוחר עיגהל רוביגל רוזע
" "