סימניות

משחק לפרטניו ץר הדנפ באינטרנט

                                  Panda Run Winterfell קחשמ

לפרטניו ץר הדנפ (Panda Run Winterfell):

.סואלק הטנס לש האופקה וצראל העסנו תומיעט קובמב תוקירז םע חלהו חל .Panda Run Winterfell קחשמל הסינכ ידי לע התוא שוגפת םש .ויבורקלו ומצעל תונתמ ףוסאל - הרטמ הדנפל .בורקב עיגי אל דלומה גח ,הזמ ץוחו ,םתוא איבי הטנסש תוכחל הצור אל .הצור התאש המ תחקלו דלומה גח ץראל עיגהל טושפ לוכי אל התאש ןובשחב .ןוקית יברוע ,וכרואל םיטטושמ םידלש - םירמוש .םייקנע גלש ירודכ םילגלגתמ םעפ ידמ זא ,קיפסמ אל הז םאו .לפרטניו ןר הדנפב הל רוזעת אל םא היעבב היהת הנכסמה הדנפה
" "