סימניות

משחק תודיחפמ תושיחל באינטרנט

                                  Scary Whispers קחשמ

תודיחפמ תושיחל (Scary Whispers):

.האלמ תוירחא םע בל םותב תושעיהל תבייח הדובע לכ .הידגרטל םורגל לוכי הז םירחא לעש דועב ,תודחוימ תוכלשה ויהי אל תו .שלב לש ותדובע איה רתויב םיבושחה תועוצקמה ןיב .רומח הזו ,והשימ לש וייח תא תחקל בוש יושע אוה ,שנועמ חורבל חילצי .יואר שנועמ חורבל לבנהמ וענמיש תויארו תודבוע ףוסיאב דואמ רהזיהל .סילא תרדענה הדליה רחא םישפחמ קראמו ילימא וירזוע םע הרדנס שלבה .ימומרעו םכח דואמ אוה לבא ,דושח םהל שי רבכ .דיחפמ שחלב ןתאיצמב רוזעל ולכותו תוקזח תויארל םיקוקז ונא
" "