סימניות

משחק תורעמ תדירי באינטרנט

                                  Cave Descent קחשמ

תורעמ תדירי

Cave Descent

.הרעמל הדירי הליג םוט םשב באז ,םירהה דיל רעיב הכילה ידכ ךות .םידקת רסח חוכ וילעבל קינעהל לגוסמה ,ותיתחתב רתסומ ץפח ,הדגאה יפ .ותוא אוצמלו הרעמה תיתחתל תדרל טילחה ונלש רוביגה .וז הקתפרהב ול רוזעל ולכות ,Cave Descent קחשמב .הרעמל הסינכב תדמועש ,ךלש תומדה תא הארת ךסמה לע ךלומ .הזמ הז םינוש םיקחרמבו םיהבגב םיאצמנה ,ןבאה יפדמ תדרל ךרטצי אוה .הרעמה תיתחתל דרת ךכבו והנשמל דחא ץפחמ ץופקי רוביגב המכוחב טלוש .תוריהזב ביבסמ לכתסה .הרעמב ףועל םילוכי םיפלטע .תיתחתל וזה הליפנה ללגבו דצל ףועי ךלש רוביגה זא ,הציפק ידכ ךות ם .בוביסה תא דבאת התאו ,תומי אוה עקרקב עגפי אוה םא .םיפדמה לע םימקוממה םינוש םיטירפ ףוסאל םג ךילע היהי .הדיריב ךל ליעוהל םילוכיש םינוש םיסונוב ךל ונתייו תודוקנ ךל ונתי
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more