סימניות

משחק הציפ ןיכמ באינטרנט

                                  Pizza Maker קחשמ

הציפ ןיכמ (Pizza Maker):

.םיעט לעפמ הציפ ריעב החתפ םיריעצ תרבח .םרובע חבטכ ודבעת רקיימ הציפ קחשמב .ךסמה לע ועיפוי םינוש הציפ יגוס לש תונומת .עגרכ ולשבתש הז תא ורחב ,רבכעה לע הציחל ידי לע .םכינפל ןחלוש היהי ובש חבטמב םכמצע תא ואצמת הז ירחא .םינוש חבטמ ילכו לכוא ליכי אוה .הקד הבכשב ותוא דדרלו קצבה תא שולל ידכ הליחת ןוכתמה רחא בוקעל םכ .יולימ לש םינוש םיגוס םש התא ,רצונש לגעמה לע .המ ןמזל רונתל תימלוגה הציפה תא חולשל ךרוצ היהי ,ןכמ רחאל .חוקלל התוא תתל ולכותו תרמגומה הציפה תא םילבקמ ,תרבוע וזשכ
" "