סימניות

משחק םיעיבג השולש באינטרנט

                                  Three Goblets קחשמ

םיעיבג השולש (Three Goblets):

.םינש תואמ ךשמב הליהת םכל ואיביש דואמ תורקי תוסוכ השולש חיוורהל ולכות ובש ,רינ .םיעיבג השולש - ארקנ קחשמה .תוצלפמה לכ לש םיבלש השולש לש ברק ודב חצנל לכות יכ הז לש תוהמה .הריזב ךסמה לש ןוילעה קלחב ועיפוי ךלש םיביואה .םחוכ לש ודועיי הז - םירפסמ םתוא תחת .םייוקישו ןגמ דויצ ,קשנ ילכ לש םינוש םיגוס ואלמי םיעובירה תספוק לש הנותחתה תיל .ברקב שמתשת ובש ,ךלש םחולה רובע הצובק הז - ןימי דצב םתוא ריבעהל לוכי התא .ךלש םייחה תלחות תא ןיטקהל אלו ילמיסקמ קזנ םורגל ידכ קשנ בלשל
" "