סימניות

משחק ן' צרופ הדיח באינטרנט

                                  Fortune Puzzle קחשמ

ן' צרופ הדיח (Fortune Puzzle):

.םכח התא המכ תולגל ועייסי רשא ,תויורחתל ךלנ ,לזאפ ן' צרופ קחשמב .םימיוסמ םילזאפ רותפל ךרטצת הז ליבשב .םירוזא לש ההז רפסמל הנתומ ןפואב קלוחמ קחשמה שרגמ תא הארת ךסמה לע עיפותש ינפל .סופד םע קחשמה בבש היהי הלא םיאת דחא לכב .וב םיוסמ בבש םישלו הדשה לע שגדומ את תא אוצמל ךירצ התא .השענ הז ךיא רוכזל תוריהזב לכתסהל תוסנל ךכ לכ רזע היהת התא קחשמה תליחתב הז תא
" "