סימניות

משחק חוכ קולב באינטרנט

                                  Power Block קחשמ

חוכ קולב

Power Block

.םיישוח םיקחשמ תחתפתמש השדח שגרמה קחשמ חוכ עודי - קולב תרבח הנה ונינפל .תיגול הבישחו היצנגילטניאה ,ןקחש לופיט תא חתפל דעונ אוהו ,תודיח לש הירוגטקל ךי .סירטט קחשמב רצונש רתויב בוטה לכ תא בלשל וסינ םיחתפמ ,תאז לכב .םינוש םילדגו תורוצ לש םיקולב לופיי םיוסמ רועיש ובש םיקחשמ שרגמ תויהל לכונ ,זא .קירזהל ויהי ונאש םיטירפ יארקא ןתנינ ונא ךשמהב .המלש הרוש השע אוה ךכ ,קולבה תא סינכהל לוכי התא ובש הקיר השינ אוצמל םיקחשמה רו .תודוקנ לש םיוסמ םוכס ונל ןתיי הזו םלעי הזה רפסמה - רגסנ לגעמה עגרב .הזה בוביסב דבאנ ןותחתה הצקב עגונ םילפונ םיצפח רפסמו ,וז ךרדב שרגמה תא תוקנל י .לכה תושעל םיכירצ ונחנאו ,הנינתשת תויומדה ןמ תלפונ תובכרומהו תוריהמה תמר לכ םע .רבכעה םע העיגמ טושפ איה הרקבה .ןיוצמ ילקיסומ יווילו ידמל הפי הקיפרג אוה קחשמ קולב חוכ .תודיח לש םלועה ךותל לולצל ו ,ךלש םירישכמה דחא לע םושייה תא ןקתה .טנרטניאהו קולב חוכ תויהל לוכי קחשמה תא קחשל יכ ןייצל שי ןכ ומכ .םלועה יבחר לכמ םינקחש ןיב תויורחתב ףתתשהל םג ומכ ,וירבח לש קחשמה תא איבהל ידכ .קחשמה לש רתויב םיבוטה םינקחשה ןושארה היירישעב שארב דומעת התא ילוא ,עדוי ימו ך
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more