סימניות

משחק יב הרית באינטרנט

                                  Shoot Me קחשמ

יב הרית

Shoot Me

.לזמ ייתובר ,םיקנב ידדוש ןמ תשאוימ ,םיצימא םיפירש ,תח אלל םייושע םירקוב לש דוה .ףרוטמ והשמ תושעל תונמדזהו שפוח לש תידוחיי השוחת וז ,ןוינקה לש יפויה תא ,המחה .יתימא רבג לש הבוח ןייפאמ היה הרוי השיש טלוק ץימא םסרופמ ברעמה .יתוא גורהת ונלש קחשמה ךותל לכתסהל ךירצ התא ,עיפומ םג הז תא ךל שי .ונממ רטפיהל ןתינ אלו ,םה רשא ,תיכוכז יקובקב תרמוחל םידמחנ הוולש יקולב ררחשל ל .העושי החוטב הווקת םיעיפומ םיינעו ךלש תוקיודמו תונמוימה תולועפה םע .תינויגה השיג בשחנ םג אלא ,ולש קוידהו הבוגתה קר אל ץח ןורשכ קקדזת .ותמצועו ןיערגה ביבס הסיטה ןוויכ תא ןייצי רשא ,עיפוי ןבל ץח ,םילצומ םימודא םיס .ירשפא יתלב ךלש תודשה תיצלופינמ ץוחמ .הלוע הז המכ לע הדבועה עוגפל ילבמ ,תונידעב ליפהל ךרוצ שי ,קולבה לע אשנתמ ,קובק .היעבה תא רותפל ידכ ,םהלש חומה - הליחתכלמ שרגמה לע םימייק םינקתמב שומיש ,המכוח .וזה תונמדזהה תא ךל ןתונ אל טושפ הרויה קחשמ הז ונהת .ןורשיכ היישות רובע יונפה ךנמזב הנהמ ןומיא אלמל ףיכ איבהל קר לבא ,תורצ ךל תתל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more