סימניות

משחק Soul תוומה באינטרנט

                                  Death Soul קחשמ

Soul תוומה

Death Soul

.Developer םיישוח םיקחשמ ידי לע לעפומ אוה תוומה Soul שגרמו שדח קחשמ אוה ונינפל .םוניהיגל המוד והשמ רוציל םייטסימ תודוס הלאשב קמעתהל וטילחה םיחתפמ ,תאז לכב .הדובא המשנ שמשמ קחשמה לש רוביגה .הגספל עיגהל תאו םונהיגה ירודמ לכ תא רובעל ךרוצ שי ןדע ןגל עיגהל היה וישכעו ףר .הז ךייפוא רוזעל ונל ונת .תודוכלמ לש ןווגמב םיאלמ םינוש תומוקמב ךרד קתרמ עסמל ךרטצנ .המדאב םילבטמ .ונכרדב תוינלטקה תודוכלמה ןמ קלח קר הז - עקרקה רומיה ךותל ענומ רומיה תליפנ .בוש המרה תא רובעל ליחתהלו תומל רחא ןורשכה תואלפנ תא תוארהל ,םתוא בקנ ,םיפצמ ת .םינוש תומוקמב תויהל לוכי יכ תוחתפמה תא ףוסאל תירקיעה הרטמה .ותומלגתהב ףוס ףוס התאש עגרב - ספאתמ תוומ תריפס רשאכ ןיידע לבא ,תוומלא תב המשנ .תדוכלמ יהשוזיא רבגתהל וא שקמל ובסיש דחא וייח תא בירקהל ךרטצי םימעפלש איה תרתו .דובאה תא גישהל רוזעל ונכרדב ולקתנ םיסונוב ,הגאד לא ךא .םש המר לכ לש רבעמה לע תוינמזה תולבגהה יכ ורהמי לא זא ,ךלש םייחה תא ךבסל וריבג .הטושפ יד איה קחשמה לש הטילש .השע הייפוא הטילש"הלאמש ,הנימי ,הרוחא ,המידק"לע וצחל .תרדוק הריוואו ןיינעמ הלש הקיפרגה םע המישרמ המשנ תומ קחשמ .הביבסה םילשהל רוביגה לש ותומ רחאל עיפומ םד ימתכבו םיהכ םינווגב יושע קחשמה תא .דחוימב תובהוא אל תוירבגה להקה תונב לע רתוי דעונ קחשמה .קחשמ לש הלפאה הריוואהמ תונהילו ךלש דיינ ןופלט וא טלבאטה ,בשחמה ןופלטב המשנ תו .תשרב קחשל ןתינ ןכ ומכ .תויתרבחה תותשרה לש ןובשח תועצמאב רבחתהל וא רתאב םשרה .ךלש ליפורפב וגצוי ןכמ רחאל םיגשיההו תומרה לכ .םיליבומה םינקחשה תרשע תא ןזהו ההובג המר שובכל !הנהמ קחשמו בוט לזמ לחאל קר לוכי ינא ימצעמ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more