סימניות

משחק ילש ברגה לוכאל םיבמוז באינטרנט

                                  Zombies Eat My Stocking קחשמ

ילש ברגה לוכאל םיבמוז

Zombies Eat My Stocking

.םיישוח םיקחשמ תחתפמ תדבוכמ הרבחמ ילש ברגה לוכאל םישדח שגרמ קחשמ םיבמוז ונינפל .סילא םשב הדלי התייה ,הקירמאב םירעה דחאב .םירבח םע ףיכ שי הבהאו תינפוג תוליעפ ,דובעל הכישמה איה ,דודמו טקש הב םיכפמה םי .יאקירמאה םולחה תא םירמוא םיבר ומכ וא הצופנ הילידיאה .שדחה יגולויבה קשנה תאישנ קסרתה יאבצ סוטמ תרייע דיל ,דחא הליל לבא .ריעל ועיגה המיאו תורבקה תיבל ךומסב טטומתה אוה .התמ ותכיפה ידי לע ולע םיתמה .וכרדב הרקנש המ לכ סורהל ריעל ורבע הלא יליחנ .ריעה לש אבצב ףקומ אוהו ,תוריהמב הלעפ הלשממה .אבצה יגיצנ עיגהל םיבמוז םיאלמ תובוחרה לש העווזה תא רובעל ידכ ימוקמ בשות ,וישכ .םג ,הזה דעצה תא תושעל הטילחה דבל ונלש הרוביגה .ריע תובוחר לש ךובמב השק ךרדב היהת איה וישכע .התוא ףוקתל םיבמוז תא סורהי הז ,ךרדה ךרואל .שיבכה לע ותוא ואצמי יכ קשנ ילכ לש ןווגמ ןכו ,קשנ אלל המיחל תוישומיש תויונמוימ .ותוא ופקתי תוצלפמ רתוי ,ריעה יתאפב ךלי הז םיקיחרמש לככ .םייחב ראשיהלו הזה םונהיגהמ חורבל ידכ ונלש הרוביגה הרזע .תדלקמה תועצמאב קחשמב ןורתיה לע .ןומיא עצות התא הלחתהב ותעמטהו הלבקל .הקזח הקיסומ ידמל תינועבצו הריהב הקיפרג שי ילש ברגה ולכא םיבמוז קחשמ .שידא הזה רנא'זה בהואש ןקחש לכ םשמ אצת אל איה .יבמוז דגנ תודרשיהה קבאמ לש הריוואה תאו םהלש םירישכמה דחא לע קחשמה תא ןיקתהל ר .ךכב הצרת םא ,טנרטניאב ןווקמ טא'צ קחשל טושפ לוכי התא .םומינימ אבה ספוטה יולימ ידי לע םשריהל ךירצ התא ,תאז תושעל ידכ .םיבמוז לש רתויב בוטה דייצה אוה םכיניבמ ימ תולגל המ ילש ברגה לכא םיבמוז קחשל ך .ךלש תומדקתהה תא ךירעהל לכות ןקחש לכו ,ךלש ליפורפב גצוי קחשמב ךלש םיגשיהה לכ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more