סימניות

משחק יובואק תוריל םיבמוז באינטרנט

                                  Cowboy Shoot Zombies קחשמ

יובואק תוריל םיבמוז (Cowboy Shoot Zombies ):

.תדלומו 'שמ ,עקרק לע הנגהל וחקל םיצימא םיעור ,םירקוב אל ומכ םתיא דדומתהל ךירצ .תוצלפמה תפקתה םע תחא הקסע תוחפל הרזע .לקתנ םיבמוז לש חטש Shot ןכו ,םיישומיש םיסונובו םיעבטמ ףוסאל ,ץופקל ידכ הלעמל
" "