סימניות

משחק עורפה ברעמה :3 ףרוטמ רגרובמה באינטרנט

                                  Mad burger 3: Wild West קחשמ

עורפה ברעמה :3 ףרוטמ רגרובמה (Mad burger 3: Wild West):

!םתוא שינעהלו אוצמל ךירצש ביבס םיעשופ הברה ךכ לכ שי יכ ,הלילב וא .הרטשמה תנחתב םיירהצ תחורא ןימזמ ףירשה זא ,רגרובמה םע ותוא לוכאל .ףירשה ידיל תורישי ותוא ריבעהלו רגרובמה ןיכהל היהת ךלש המישמה
" "