סימניות

משחק ןוירוא לוח זגרא באינטרנט

                                  Orion Sandbox קחשמ

ןוירוא לוח זגרא (Orion Sandbox):

.תונכסה ינפמ ךמצע לע ןגהל ,רויד ,ןוזמ םמצעל קפסל ידכ ,הניל ןגראל ךירצ דבל ןויר .םח יופצ הלילה אוה ,תופקתמ ףודהל ןכומ ,ההכ רוביגה ףוקתל םיבמוז רחאל ,תוריהמב ם .רבכעו ללחב ,םיציח ךשמה
" "