סימניות

משחק Vila 01 תוירכ באינטרנט

                                  Pillow vila 01 קחשמ

Vila 01 תוירכ (Pillow vila 01 ):

.תיבב השועו תוצלפמ וספתנש םרפכ ,םיקולב לע ןגה ןושלק דופיר םע לודגה םחולה .יריה רובע ךרדה תא תוקנל ,םיביואה תא קסרל ךלהו ףתכה לע רבח חקל רוביג .ףוסאלו אוצמל לכוי אוהש םיקתממה לכ לש הכוזה תא רוחבל תונמדזהה ול ונתינ םישנאה .ללחב תוריל ,הלילג יציח
" "