סימניות

משחק חטש רהט באינטרנט

                                  Space Purge קחשמ

חטש רהט (Space Purge ):

.השילפ ינפמ ץראה רודכ לש הריפסומטאה לע ןגהל לגוסמה ליט לולסמל סנכוה ןכלו ,ליגר .ץראה רודכל ברקתמ לע םהב תוריל ,םירחא םישלופ םידיאורטסא ,םיטירואטמ לש ץחלה םע .המצע בר שדח קשנ ילכו הנגה םיחטבאמ םיסונוב ףוסאל
" "