סימניות

משחק תרדהנ השפוחמ הרזח באינטרנט

                                  Back From Wonderful Vacation קחשמ

תרדהנ השפוחמ הרזח (Back From Wonderful Vacation ):

.האלפנ תונמדזה אוה שפונ .יתנפואה שפונה לע חונל הכלה הקינומ .תצק הלש החתלמה תא ןכדעל הטילחה שי .תודומחה יכה תושובלתה תא רוחבלו ,םישדחה םירבדה לכ תא שדחמ דודמל הל רוזעל ונלוכ .םייתנפוא םירזיבאו םיילענ ,םידגב תיינק םיקיטוב לכ תא ףקע .םייח לש וזה הגיגחב ונלש םירייתה לש הפי הנומת תריציב ןוימד גצ
" "