סימניות

משחק שבלתהל ילוד Prom באד באינטרנט

                                  Dove Prom Dolly Dress Up קחשמ

שבלתהל ילוד Prom באד (Dove Prom Dolly Dress Up ):

.יפוסה יסקט יפוסה רודכה לע תכרענ איה רקחמה תמלשה רחאל ,אלמ םיידי ילוד .םירזיבאו םיטישכת ,םיילענ ,םינוש םיטירפ לש תואספוק שולש ונכה ,רתויב הבוטה תשוב .םיאתמ טנמלא הנממו ,לכ רחב .עבצו ןונגס תכרע לע טילחהל דימ תוסנל ידכ ,דחא אשונ לע תחקל לוכי התא ,רוכז
" "