סימניות

משחק ןיזגמ באד באינטרנט

                                  Dove Magazine קחשמ

ןיזגמ באד (Dove Magazine):

!םלועב תויורחתה לכ תא חצנל הלוכי איהש היפויב חוטב ךכ לכ הנוי יפוי .תילגנאה הנפואה שדקומה ןיזגמה לש ידיתעה אשונה לש הפיטעה לע עיפוהל םייושע ןהינפ .תונושארה תורושב םימוליצל תומיגד תחקל הטילחהו תכרעמה תכרעמל רוקיבה תא התחד אל .יפויה לש הארמה תא גיצהל אוה תושעל ךירצ התאש המ לכ .דיתעב עוריאה תמר תא םיאתי רשא ,באד רובע םימיאתמ םידגב שפחל ליחתהלו תונוראה תא
" "