סימניות

משחק Gumball Dumb ץורימ לש םיהדמה םלועה באינטרנט

                                  The amazing world of Gumball Dumb Race קחשמ

Gumball Dumb ץורימ לש םיהדמה םלועה (The amazing world of Gumball Dumb Race ):

Gambolò ידיימ ןפואב ,םיטקניטסניא לש רושימב םילושכמ ביגהל ,הסוכמ - תדחוימ הקינכ .םיינפוא בכור וא הפשא חפ םע תושגנתהב ולש ףאה תא רובשל אל ,םילושכמ לעמ ץופקל רו
" "