סימניות

משחק Ninja יוסיכ באינטרנט

                                  Ninja Cover קחשמ

Ninja יוסיכ (Ninja Cover ):

.רפכב תותקב סורהלו םתוא שרגל םייאמ םירחא םיירפכמ לודג רפוכ םישרוד םה ,דדוש תיי .רצואה תבית לא עיגהלו דורשל ול רזוע התאו ,תונכוסמה תויעקרק תת תורעמה בהז שפחל .םיבכוכ ףוסאלו חרקה יטחמ לע לפונ וניא ,תוריקל דומצ ,תוזירזב ץפוק יפואה לע רבכע
" "