סימניות

משחק ידנק רוביג באינטרנט

                                  Candy hero קחשמ

ידנק רוביג (Candy hero ):

.יל'ג תוירכוס יקולב לש אבצב םחליהל ץימאה רוביגה רוזעל ,קיספהל לכות ישוקב התא , .קתקתמה תוכפוה תוקיתמה תאו ללחה תא אלמל ולכוי םה ,ידמ בוט אל הז - םיקתממ ידמ ר .םיהז םיטירפ רתוי וא םיינש לש תרצונ הצובק ובש םוקמל רובעל םיינוגסס םינפקות ץימ .רבכעה םע ךשמה
" "