סימניות

משחק Interstellar רחמ תומישממ סליימ באינטרנט

                                  Miles From Tomorrow Interstellar Missions קחשמ

Interstellar רחמ תומישממ סליימ (Miles From Tomorrow Interstellar Missions ):

.ינסיד תרדסמ לודג ןווקמ קחשמ ןנוכתהל .םהלש תושגרמה תואקתפרהה ףרטצהל םכתא םינימזמ וירבחו סליימ .לק אל אוה וכרדב סליימ רוזעל ידכ ,םיבר םילושכמ רובעל ךירצ התא .המישמ לכב תודוקנ הברה ףוסאל הסנמ ,םידיאורטסא רהזיה ,תוביתה תא סופת
" "