סימניות

משחק ינסיד תללכמ Dorm רוקד באינטרנט

                                  Princess College Dorm Deco קחשמ

ינסיד תללכמ Dorm רוקד (Princess College Dorm Deco):

.תונועמב רדחב דחי ויחו גלוקל ךלה הנא הזלא .דומללו עגריהל םיחונ ויה םיטנדוטסל םרובע תונחה לש םינפה תא ןכדעל ךממ תושקבמ תו .ןטק חטש לע סימעהל אל אוהש ךכ ,תומוק תטימו ןוסחאל םיחונ םיטיהר רוחבל ,ףוצירה ת .רפסה תיבב חילצהל ידכ םירחא םיט'גדאגו תונב םידיינ םיבשחמ קפסל
" "