סימניות

משחק N יפוי ' ראירב תמדרנה הייפהפיה באינטרנט

                                  Sleeping Beauty AND' Briar Beauty קחשמ

N יפוי ' ראירב תמדרנה הייפהפיה (Sleeping Beauty AND' Briar Beauty ):

.יפוי ריירב התבו תוראופמ םדרנ הפהפי ךרבל .הקירזה טחמ ןמ םדריהל תידיימ תלוכיהו אמא תודגאמ יפויה תא השרי הדליה .םישדח םירבד תונקלו תויונחל הציר לש האנהה תא ימצעמ עונמל אל תושיגפ לש םירידנה .תיתימא ידייל תויהל ידכ תושעל תוקורסת ,םייתנפוא םירזבאו םידגב תויטנגלאה תויפהפ
" "