סימניות

משחק יוקינ םידגב ןורא הזלא באינטרנט

                                  Ice Queen Wardrobe Cleaning קחשמ

יוקינ םידגב ןורא הזלא (Ice Queen Wardrobe Cleaning):

.םירזיבאו םידגב לש רה םע דדומתהל ןמזה עיגהש יתנבהו ילש ןוראב םינוכנה םירבדה תא .םיפדמה לע םיחינמו בלוק לע תולתל ,תכלל ןווכתמ אוה םהבש הלא ןיבל ,הנשיה הנפואה .הדליה תא שיבלהל םיטישכתו םיילענ ,הלמש רוחבל חמשי טושפ דואמ אוה רדסה רחאל
" "