סימניות

משחק טושיק רדח יבייב לאירא באינטרנט

                                  Aria Baby Room Decoration קחשמ

טושיק רדח יבייב לאירא (Aria Baby Room Decoration):

.הפי רדחב רוכבה תא בשייל הצורו ןטק דומח קונית םע םילוחה תיבמ האצי איה ,תרשואמ .םכילע תלטומ תוירחאה ןכלו ,קוניתה םע םיקוסע הידי ,spalenki םידליה תא ןיכהל הכי .רדחב תוחונ רוצילו ,ידמ ריהב היה אל ןוט בוציע םע ואוב .רבכעה םע ךשמה .רתויב בוטה תא רוחבל ,הפצרה ,תוריקה יעבצ יטיהר לש תויורשפא רפסמ ןנשי
" "