סימניות

משחק לגנו'גה טנירפס :לגנו'גה רפס באינטרנט

                                  The Jungle book: jungle sprint קחשמ

לגנו'גה טנירפס :לגנו'גה רפס (The Jungle book: jungle sprint):

.יניצר ןחבמ רובעל דליה תא ךופהל םילגומ Baloo ו הריהגב ךכ ,דלי ןמאל ךירצ התא ,ל .םירזגל העורק השלוח לצנל ףרוטו ,הטושפ תועט וניא עורפ לגנו'ג .םימה ךותל לופיל ילבמ םיוסמ קחרמ ץורל םיבוהז תוננב ףוסיא ,םייולת ינמויו םינפגה
" "