סימניות
רחמה יקחשממ סליימ

רחמה יקחשממ סליימ

.תווצ ללחה תניפס קלח תויהל ,ןוציחה ללחה תא שובכל ואוב .ואיל יביפ אבאו אמא - םירוהו הטרול ותוחא ,רוביג םיליבומ - סליימ םע ושגפת ,רחמה .Merck ןעי טובור - המישמ לכל תכלל אל סליימ וידעלבש ,רחא יפוא שי .ולש טובורה םע יתודידי ריעצ םדנט אצמת ,הדובע הרוק .ףרוטמ ץורימב רדסלו םידאמ לע תחנ ,רחא בכוכמ םויאה תא ריסהל ,תועוב הריי ,גווזל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים רחמה סליימ לפי קטגוריה:

Igry רחא בכוכמ סליימ: Adventures in kosmose

.הלש םימעטמה רחא בכוכמ סליימ קחשמ לש ךילהתב םינהנ ונחנא םויהו .םישדח םייליפרע םיטירואטמ ,םיבכוכ תולגל ,היסקלגה תא רוקחל ,םוקיה לש םימוצעה םי .םידקת יקפוא ,םימיהדמ םיפונ ,תוקוחר תויוברת םע םישגפמ שגרמש םהלש יוכיסה

.םחתמל קזנ ןקתל לק ,קט-ייהו םינוש םינונגנמ לש תויובכרומה האיקב איה .האבה הקתפרהל ןכומ דימת ,ללחב הקתפרה לש וינפב דומעל ןיאש דהוא אוה .אבה ןוויכה לא דחא קחשממ ךלוה ,קחשל רחא בכוכמ םיליימב קחשל ךירצ התא ותוא והז .שיב יבצממ תאצל ידכ הרזעל קוקז התא םאו ,דלי םע םש דימת אוה .םלח ןמז ךל ךשמש הקתפרהל והז .םניחב תרחא הטנלפ סליימ םע םיקחשמב קחשל םג ומכ ,םיעוריאו םישדח םיפוצרפ שוגפל ת

.םיפוחד םיאשונ לע בושחל הלוכי היצלופינמ לש הדעו רשאכ ,טקשב קחשל דמחנ ובש ,טקשו

:ונכה עטקמב

.המלענו ,רתוי בוט הז תא דומלל ידכ םייח רסח בכוכ לע הכלה איה .תוצרפתהה ליחתהל בורקבו ,תויחהל עתפל לחה םידאמ לש שעג רה .עגר זבזבל ילב ,רתוי ךוסחל הכירצ הדירפ .תופסונ תודוקנ וקנעוה םילולעפ לכל תוטלס ךפוהש המ ,לולת יתפע ,תוציפק םע ץפוק ,ץ .הניפסה לא ותוא ריזחה ,הדירפ הדוד רומשלו ,תומר שולש לכ תא םלשה

.קיר ללחב ריבעהל רזוע הזו ,םיציאמ תודיוצמ ןעי יפנכ .םירוביג לש היגרנאה תא הריבעמ רשא ,הפשא יאלמ םיטקייבוא בושח לש תפסותה תוביבסב .תלוספ םירבד ראשו ,הניפסה ירבש ,םיטירואטמ םע תויושגנתה עונמל ,בצמה תא תוריהמב

.תועובה לכ הצובק לש הצובק חקול התא ,םיחלצומ םיכודיש םירוק םאו ,עילקה המוד רשא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more