סימניות

משחק חרפה חוכ באינטרנט

                                  Flower Power קחשמ

חרפה חוכ (Flower Power):

.הפי לש וביל תא סימהל ,הניגב לדגל ומצע ותואש ,ןג הפהפי םיחרפ רז יכ טילחה אוה , .ותבוהא לא ךרדה תא לולסל תנמ לע םיעבצ לש שורדה רפסמה תא ףוסאל ול ורזע .רחבנש ביתנה לע המידק רוביגה םדקלו םיחמצ םיהז רתוי וא השולש לש תוצובק לע הציחל
" "