סימניות

משחק הנתמה חצור באינטרנט

                                  Idle Killer קחשמ

הנתמה חצור (Idle Killer):

.רדסהל םהלשמ הנבומה קלח ןגראל ךירצ התאו םידחוימ תוחוכ לש תווצ דמוע םכתושרל .תקבאנ הציחל ליחתהלו ,םהיגשיה לש הפיטעה לע לכתסת .םילהאמ לש ףקיהב ,ךלש םילייחלםיפירצ תונבל ךירצ התא לכ םדוק .יטמוטוא קשנודבכ ןוירש תונקל לגוסמ תויהל ידכ ףסכ קיפסמ חיוורהל ךירצ התא זאו !הז לע וכל ,ךסמה לע תוארל לוכי התאש ךלש םיגשיהה
" "