סימניות

משחק ילדת Hipster באינטרנט

                                  Hipster Girl קחשמ

ילדת Hipster (Hipster Girl):

.יתנפואל ךפה ,טספיה הנוכמה ,הריעצ תוברת-תת לש ןונגסה ,הנשה .םויקה לש ןכרצה ךרד אל טלחהב ימינפ שפוח איהש ,היפוסוליפה ידי לע םיפחדנ םה הארמ .הלש םיטרדנטסל םלוכ תא ףיפכהל םיסנמה הלא דגנ ןיטולחל איה הלש ימינפה םלועה לע ם .םייתנפוא םידגב תרזעב םיישגרה היתושגר תא אטבל הסנמ שפוח לש ריעצ טפוש .השדח תירוקמ הנומת רוציל קוניתל רוזעל הדלי דרטספיה המיתחה םע hipster ןיזגמה תא !לועפל ,םירזיבא לש גוס הזיא וקירט תצלוח ,סני' ג ,עבוכ אוה הנומתה תא ןכדעל ידכ
" "