סימניות
Box תוציפק קחשמ

Box תוציפק קחשמ

?gyrus תא חותמל הצור .הביתה ץפוק םניח םינווקמ םיקחשמ ךירצ התא זא .ךסמה תחיתפ םע דימ קחשל לוכי התא .הנטק הציר תרוגח וא לגד ידי לע ןמוסמ ,דעיל עיגהל ידכ הביתב הרזע .העונתל סנכנ טקייבואהש ךכ ררחשלו ,םיוסמ ןורדמ תחת הדיצה ותוא ךושמל ,רבכעה םע ה .םיצפוק םירוצי וליפאו םיצוק ,םיקוצ ,תוריק ,םיקולב לש הרוצב םינוש םילושכמ לע רב .ןוכנה ביתנה רחא שופיחה תא דדועמ קר הז לבא ,תמדוקה וזמ רתוי תבכרומ המר לכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הבית תציפק לפי קטגוריה:

Logic ץפוק םיקחשמ Box

.דוביעל ןוזמ שפחמ דימת ,קיספמ אל םעפ ףא ןרקס ישונאה חומה .ונלש תודמע ענכיהל אל תוחפל וא ,לודגל ,חתפל םיכירצ ונחנא ליג לכב .יטיא ,העונת אלל ךפוה אוה ,ןלצע תויהל ליחתמ אוה ,בר ןמז ךשמב והש .תובכרומ תומישמל תונורתפ םישפחמ דימת םה יכ ,הזה יוכיסה תעגל אל B ?תממעשמ תויהל הכירצ הדובעש רמא ימו .עשעשמ הרוצב הרוק הז םא הנוכנה ךרדה תא אוצמלו שדח רמוח דומלל לק .עוציבו ןויער לש תוטשפל תונהיל יאדווב התא קחשמה ץפוק לש ךילהתה .ןווכתהש המ הז לבא ,חוכ רתוי הברה חקיי ןורתפ רחא שופיחה לבא

.הומכ עבצ ותואב לגדה ידי לע ןמוסמ םוקמל ריבעהל שי רשא ,הליגרה ןו .תמיוסמ תיווזב דצל ךושמו קזחה ןכמ רחאלו הילע ץחל ,הספוקה לע ןמסה .דצב סוטל היהי הזו הביתה תא תוכהל היהי הז ,הז תא ררחשמ התא רשאכו .טקייבואה סוטי הבש תיווזבו חתמה חוכב יולת הז

.ץמאמ הברה שרוד אל הז לבא ,ןמאתהל ןמז תצק ךילע היהיש ןכתיי .לועפל דציכו שרדנ המ תיביטיאוטניא רורב הז וליפא לבא ,םייזיפה םיק .רגובמהו ריעצה ןה ,ליג לכב םינקחש ןיינע היהי עוצעצה יכ איה רבדה

.עיפוהל וליחתי םינטק םילושכמ זאו .הספוקל עיגתש דע תונוש תומרב תומרופטלפ ותוא חולשל ,ותוא טטהלל הש .ךלש תויצלופינמ עירפהל ידכ לבא ,רוזעל אל ודעונ םה לבא ,הנוש עבצ .רבעמה תא םימסוח ,עולה לע הטמו הלעמ םיצפוק םה זאו .םיקולב ןיב עקתיהל לוכי אוהו ,ןיטולחל יופצ יתלב ןוויכב סט ךלש הב .המרה תא ליעפהל ידכ תחא ךרד קר שי ,הז תא לבקל לוכי אל התא םא

.ןטק הציר טרס לע תולעל הסנמ ,תכתמ ינבמ ךותב םילושכמ לע רבגתמ לוח .הדעיל ץופקל ,טקייבואה תא רוזעל ךירצ התא בושו ,ההז ראשנ ןורקיעה .םירחא םילושכמו chasms ,םינבל תויבוק לעמ סט ץפוק תספוק ךכ םייכינ .םעפ ידמ עיפוהל םירשגמ לקתיהל אל םג וסנ .חילצהלו רוזחל ךרטצת המרהו ,ונלש הספוקה תא וסרהיש דואמ םידח םיצו .הסנמ תמאב התאש ךכ ,םיסונובו תודוקנ רובצל ךל חלצומה רבעמה רובע ל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more