סימניות
םיקחשמ ףקמ הירטמואג

םיקחשמ ףקמ הירטמואג

.שאד הירטמואג םניח םיקחשמ בל םישל ,םייגול םיעוצעצ רחא שופיחב .תינועבצ הקיפרג םע ךתוא עיתפי םהו ,טנרטניאב קחשל לוכי התא םהב .םיעוריא ריהמה איה תפסונ הנוכת .תוריהמב םמחתהל היהי בצמה יכ ןנוכתהל ,ךרדב םילושכמ לע רבגתהל תיר .תורומח תויעב לע םייאמ ,ינשה תא דחא ףילחהל דימ תוריקו םינרקוד תר .ריקה ךרואל הקלח הרוצב לגלגתמ וא תולעמ לע רבגתמ ,הטמל דרוי ,יוצר
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Geometry Dash לפי קטגוריה:

Dash םיקחשמ חותיפ .טנרטניאב שאד הירטמואג םיקחשמ קחשל ידכ ,תונמדזהה תא לביקש רחאל , .ימניד ךילהתה תא השוע הזילע הקיסומ ,םיריהב םיארנ םה ,תאז םע ,טוש .המרה תא םילשהל ידכ םילושכמה לע רבגתהל ול רוזעל ,ןואינ היבוקה הט םינווקמ םיקחשמ ףקמ הירטמואיג .אבה ןכוסמה םוקמה לעמ סט ,ינרע תויהל לוכי אל רבכ התאו ,הצאהה תא .ךלש יאנפה םע םהילע ךומסל ,שאד הירטמואג םניח םיקחשמה תא חתפ .דליל וליפא השיגנ ,הטושפ תיארנ המישמה ,הלחתהב .רבשיהל אל ידכ בצקה לע רומשל בושח ,ינמז בצמ הזש עדוי התא ,תאז םע םינווקמ םיקחשמ ףקמ הירטמואיג .תיללכה הריוואה תא םג אלא ,תירטמואיגה הרוצה תא קר אל הנתשמ שדחה .לדוגו ןוויגמ םיששוח םניא םיררועתמה םילושכמה ,שדח ליבשמ לחה .םוטנמומ רובצל ליחתמ שאד הירטמואיג ןווקמ קחשמ לש תוריהמה תאו ,טו תירוקמה הסרגל רזוח בושו ,קורי ,םודא ,וגידניא ,לוחכ :הקלח הרוצב ה .וקסיד המודה ,יטנגלא דואמ הארנ הז ,הבושח תועמשמ ול ןיאש תורמל .תודוקנ רובצל רתויב קוחר ספטל חילצהש והשימ ךלי ןוחצינה תאו ,תומר .רבעמה לש םהלשמ הסרג םיעיצמו ,םיניינעמ תוחפ אל םה .הלא ומכ תורחא תויטרדנטס תונוכתו chasms ,םיצוק םע תונכוסמ תודוכל .םילודג םיפלוח תונויער םע ךל היהי יאדוובו בל תמושתל יואר דחא לכ .םתוא םושייו תוטלחה תלבק תוריהמב ,תחא הנועבו​​ תעב ןאכ לועפלו בושח .תוריקה ךרואל קילחהל ריוואב עובק תוגרדמה ךרואל ץופקל ךלש תויבוקל .ץורימה תא דבאל אל ידכ ןהב תעגל אל בטומו ,ביבס תולתפתמ תודח םינב .המרה תא ליחתהל ךירצ התאש ומכ ,הרקי הזש עגרב .םהילע רוזחל אל הסנו ,תומדוקה תויועטה תא רכוז ,הלחתהב בוש התאו , .ימניד שרגמ לעו םיריהב םיעבצ םע enchants רשא ,הפי ,ירוקמה קחשמה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more