סימניות
ברעב ישיש םויב Funkin יקחשמ

ברעב ישיש םויב Funkin יקחשמ

?Friday Night לש Funky יקחשמב רבכ תקחיש !ונילא אוב זאו .הילויו ואימור ינרדומה פארה םלועל אבה ךורב .םתוא עונמל תירשפא ךרד לכב הסנמו וז םיסחי תכרעמ דגנ אוה הדליה לש .םיילקיסומ תוברקב םתסבה ידי לע לוכי-לכ םירוצי תומדב םהיבא אבצ לע .הלילעה רופיסו תובר תומסרופמ הקיזומ תועוצר ,םהלש תיבצקה הקיסומה .FNV, FNF םה קחשמל םיפסונ תומש
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Friday Night Funkin לפי קטגוריה:

םכילע תובוהאה תויומדה םע םישדח תושגר םילבקמ הלילב ישיש םוי לש ןי .םידליל ילאוטריו ברק תריצי ידי לע םירבחמה ידי לע ןיוצמ רבדה .םיילאוטריו םילצמ לע ףפותלו הקיזומ תושעל בהוא אל ימ .הלילב ישיש םוי לש Funkin הקיסומה קחשמל ןיוצמ ןויער .יבצק יווילב ךסמה לומ עגריהל בהואש ימ לכל הנפי יי'גידה רוטלומיס

.םיבכרומ םירושיכ םוש שרוד וניא קחשמהש ןוויכמ ,ליג לכב ותוא קחשל .תומרופטלפ הצוח בשחנ רצומה וללגבש ,ןפדפד לכב תשחרתמ הלועפה .תויצקילפאה תונחמ ותוא ןיקתהל לוכי התא ,הצור התא םא לבא .תורטשב םיינזואב תוכהל תולגרתה ידי לע החפשמה לכ םע הנהית

.הדליה לש דואמ בהוא אבא לש ותמשנב ךא ,םיקיזמה לש םהיתומחג תא קנפ .הדליה לש היבא רכשש םירזומה םירוציה אבצל דגנתהל ותלוכי תא חיכוהל

.םדה תואמצ תויומדהמ התוא תוכהל היהי ןתינ אל תרחא ,תישארה תומדה י .רתוי תוחלצומ תוקירזב םהכיה ךכ ,רתוי בוט הקיזומה לש בצקהש לככ :ד .רישכמ לכב םיבושח םירבד ןיב דבל וא םירבח םע קחשל ,עובש ףוסב וא ם .םולשת אלל קפוסמה ביצי טנרטניא קחשמל קקדזת ךכ םשל

.םיצחה לע םינוכנה םיקילקה תא דעתמה םלוסב ןומיאה תחלצה תא תולגל ל

.הגרדהב וירושיכ תא לידגהלו ,ישוק תמר רוחבל לוכי ןקחש לכ .הרפתשה ותונמוימ המכ דע ןיבהל לכותש ידכ םימדוק םיאיש םושרל שי .תשרב ןיקנופ ישיש םוי קחשמה תא קחשל בהוא הטנלפה יבחר לכב םיצירעמ .לדג קר ןיינעה ,הנש 25 ךשמב

.תונוש תומרופטלפב םושייכ ותוא ןיקתהל וא ךילע ףדעומה ןפדפדב ץירהל !הקיזומ תדימל לש םישדח תועובש לש םירגתאה םע רתוי ינועבצו הנהמל ב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more