סימניות
הער אתבס םיקחשמ

הער אתבס םיקחשמ

.םינוש םירנא' ז לש םידהוא הנפי ערה קחשמה אתבסב םניחב קחשל .תובוט ,תובוט ,תודמחנ םישנל המוד אל ללכב תאזה הנקזה .עגושמ ילוח-תיבל החקלנ ןכלו ,םימורגופ הרדיסו םיבשהו םירבועה ןמ ת .ראשיהל וסני אל ץרא וא ריע וזיאב ,םילוחה תיבמ טלמיהל תונויסנ לע .חורבל רשאמ רתוי רהמ םשמ סוטל יכ ,טועמ ,םיבכרומ םירישכמ ללוכ ,םי .טנרטניאב ץורל ,םניח ףרוטמ אתבס לע םיקחשמה לכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הער אתבס לפי קטגוריה:

Games ךותמ חורבל אתבס עשר madhouse

.דומח תודומח םישנ לש פיטואירטסה תא סרוה ןיטולחל ערה אתבס םניח םי .ישוקב בוט ארקיהל הלוכי איהו ,ידמ רתוי וליפא ,תדיינו תיטגרנא יד .רורמת ןכמ רחאלו ,ןותיע םע הליחת שומח לייטל תכלל הטילחה איה יכ ה .תועבטמ םהמ הקחד ,הכרדב םיבשהו םירבועה לכ תא התכיה איה הזה טלשה .תירטאיכיספ האפרמל החקלנו הספתנ איה הלאכ םילולעת רובע .חורבל הטילחמ איהו ,ללכב םש תויהל הצור אל תעגושמה הנקזה ,יופצכ .םילוחה תיבמ קחרה ףועל םימעפלו רשפאה לככ ץורל תונויסינ םה טנרטני .תבזוע אל איה לבא ,תרזוחו תספתנ ןיידע הארנכ איה קחשמל קחשמהמ .םינקחשה לע קרו ךא יולת ץורל הלוכי אתבס המכ דע ,ןכמ רחאל הרוקש ה

:תשקובמ תימואלניבה המישרב רבכ איהש הארנ ,תונוש תונידמו תו .םושיר ןיא ,דירוהל תורשפא ןיא

.חוור ןעמל םיחרזאל רורט תרדסמו ריעה תובוחרל תאצוי ,לפוקמ ןותיעב .התוא בוזעל תוחוכה זאו ,עגעגתמ הנקזה םאו ,םיקיודמ םיטיהל ידי לע .םינקחשל ןימז תויהל םיסונובו שדח קשנ ,םיביוחמ תועווז ומכ .הקזח אתבס תא ךופהל וא חוכ רוזחשב רוזעי םירחא סונוב םיטירפו תולו

.חורבל איה הלש הרטמה ,איה הפיא זא ,blunder אל ללכ ךרדב איה הנקזה .תוימניד תואקתפרה םיבהואש םישמתשמ םתוא רובע רדהנ רודיב הליעפמ תע .תובוחרב הצר הנקזה ,םילוחה תיבמ לחה .תיתימא היעב תויהל לוכי שיבכ תודובע וא תיקנע תיאשמ זא ,םשמ םישנא .הנופ ךותל םיאתהלו םתוא תחת סוטל ,ההובג תוריהמב םילושכמ לעמ ץופק

.דועו תונילופמרט ,תונייעמ רזע דויצו שכר יציאמ ,חתותמ הרוביג תורי .תונחב םש סוטמה וליפא .םירצמב וישכעו ודוהב המצע תא האצמ אתבס ךיא ררבתמ זא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more