סימניות
ריעה החירב יקחשמ

ריעה החירב יקחשמ

.טנרטניאב םניח תודרשיה םילזאפ הלא ,ריעהמ חורבל .רואטמ תחלקמ ידי לע ףקתוה רשא ,סורהה תיבהמ תאצל ידכ קחשל ליחתהל .ןויגיהה לעו ולש חוכה לע ךומסל ךירצ אוה וישכעו ,תיבב םירוה ילב ר .השורדה הלועפה תא עצבל ידכ םינימזה םיטירפב שמתשה .תודרשיה לש םוי דוע אוה קחשמ לכש ךכ יונב ףיכ הרדסה ללגב לבא ,תוס .תדוכלמה תא בוזעל ,ףוסבלו ,םדקתהל לכותש חינהל ריבס ,םילזאפ ןורתפ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ריעהמ החירבה לפי קטגוריה:

Games ינוריע תודרשיה :ריעהמ חורבל Mission

.ול רוזעיש דחא ףא ןיאו הביבסב םישנא דוע ןיא ןכש ,ולש האצמהה רשוכ .קחשמה ריעהמ החירבה תא ליעפמ התא םא תולגל בורקב ולכות ,םינקחשה ה

.םינטק םינונימב םישנאב עוגפל ידכ ןומיא אוה עבטה הכ דע לבא ,הרוק .רואטמ קויד רתיל וא ,ריעה לע םשג דרי ,ןירשימב .דחא ריעצ שיא טעמל ,םיבשותה תא תונפל ךרוצ היהו ,שארמ זרכוה רבדה

.לוכי אוהש ןמזב ריעהמ תאצל ךירצ דליה תאו ,םירואטמ רטמ לש ןושארה

.ןהיתובקעב תכלל טילחהו ,תודרשיהל תויתורפסה תויומדה ושעש המ תא רכ

.תודרשיה לש םוי דוע אוה קלח לכ .רוב לכב ,חיש לכל תחתמ שפחמ ,טוריפב רצחה תא דומלל ,דליל רוזעל ךי

.תיקשל םיחלשנש םיטירפהו םילכה לכ .דבל תויחל לע לקהל וא ךלש םייחה תא ליצהל קר לוכי אל הזה רצואה לכ

.הז רשקהב בטיה םיבשחנ םיקחשמ ריעה ןמ החירב תאו ,תיגול הבישח ךורכ

.םימדוק םיישק םע דדומתהל תחלצהש רמואש המ ,םימיהו םיקחשמה תרדס יר .ךשמנ והובו והותו ,רמגנ אל רופיסה לבא

.יטמוטוא ןפואב ץחל אוהו ,תלדה תליענ ןונגנמ םוגפ תולפונ םינבא .תדוכלמהמ תאצל ךרד אוצמל ידכ ונכות תא דומלל ץלאנ אוהו ,רדחהמ תאצ

.ךלש הדובעה תא ךבסי אל הז ךותב םיצפח ידמ רתוי ןיא .ףוסאל לוכי התא יכ תצק שמתשהל ךיא ןיבהל ךל רוזעי קר דח חומ הבשקה .ריעה ימי ראש תא תויחל רוביגל רוזעלו לועפל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more