סימניות
םיקחשמ

םיקחשמ

.יתנפוא ןנגוסמ םידגב רחא שופיחב תונחל םיבהואש הלא רובע רצונ Shop .םינוש םיעוריאל םישדח םימיעט םירבד רובע תועיבקב תכלל ךרוצ שי ,ןו .שדחה שובלה תא תוארהל ידכ הביסמל תכלל שגרמ הזכ םוי רחאלו ,םיטישכ .םיסונמ הרבחו הנפוא לש תוריעצ םישנ ומכ םניחב טנרטניאב קחשל Shopa .הטרח אלל םלוכ תא תונקל ,השיא לש םולח לכ םיגגוח םה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Shopaholic לפי קטגוריה:

.םיילענ ףוסאל ידכ קנראל תכלל זאו ,םיאתמ קית שפחל ,תולמש תוסנל ,ק .םיטישכתה תונחב זאו ,בוט ,רעישה ןולסב לכתסת .Shopaholic םינווקמ םיקחשמ קחשל ליחתהל לוכי התא ,םיענ ךכ לכ םיקו .יתימא קנרא רובע ןיטולחל חוטב אוה רודיב הזו

:תומוקמ לש ןווגמב תוינק יבהוא חלשי Shopaholic םיקחשמ לש ה :תוביסמב חרואל ארקת הרוביגה :רתויב םסרופמה couturier ןמ הלמשה הכחמ שי .רתויב הפיה םשגה ליעמ תא תונקל לוכי התא לבא ,םושג הזש תורמל הנה

.רתאב תורישי םירגושמ םלוכ .ליגה תא ןייצלו םש הל תתל ,םהלש הרוביגה לש תינושארה הנומתה תא רו .ינוליח םייח חרוא ליבוהל ןנגוסמ םירבד םע הלש ןוראה תא אלמל ליחתי .םינושארה םיבלשה ןמ הז תא ןייצל לכותש ךכ ,ותה תא עבוק תולזמה לגל .םיאשונ ףונה תא הנוק ידי לע םיגחל םיננוכתמ וא תוינק תונהיל טושפ

.םלועה יבחרב תוירלופופה הליהתל ךרדב אוה ליחתמ בכוכ .םייתועמשמה םיעוריאה לכל עיגהל תוסנלו שבלתהל ידכ קיפסמ הז לבא ,ף .תוכחל וכישמי אל תונושארה תומישמה .הליהת לש שיבכה לע דעצ לכתסהל ךיא ,שובלה דוק םהל שי .םישורדה םירזיבאו תשובלתה תא תונקלו תוינקל תכלל םיטושפ םיפסונ םי .הדובעל תכלל וא רמהל םיכרד יתש ויהי ,לזוא ףסכה רשאכ ןכלו ימוג אל .םינכוסו םימלצ ךשומ ורותב רשא ,ןדועמ רתוי דוע םידגב םע תושדח תוי

.םש םיצר םינקחשה לכו ,דנרג תריכמ לע העדוה שי םיוסמ בלשב .הצוחה ורכמנ לכ אלו ףקת החנהה תא הווהב ,ןמז שיש רקיעה

.ילאוטריו לוגרת ,ףסכ להנל ךיא דומלל בושח יכהו ,המיאתמ תשובלתה וא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more